Je bent hier:

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij onze leden op woensdag 13 maart a.s. uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering In Zalencentrum “T Gement. Aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening.

2. Jaarverslag door de voorzitter.

3. Notulen.

4. Financieel verslag.

5. Verslag kascontrolecommissie.

6. Benoeming kascontrolecommissie.

7. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar is secretaris Alfred Sprong

Voor de vacante positie in het bestuur kunnen kandidaten zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden via info@oranjeverenigingaalst.nl

8. Activiteiten 2019.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.